Algemene Voorwaarden

Versie 4
Laatst bijgewerkt: 04 november 2022

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van Madaq B.V.
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht consument
Artikel 7 – Als het herroepingsrecht toch op producten van toepassing zou zijn consument Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van Madaq B.V. bij herroeping
Artikel 10 – Wijziging van de opdracht
Artikel 11 – Nakoming en garantie
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachten
Artikel 16 – Aansprakelijkheid
Artikel 17 – Intellectueel eigendom
Artikel 18 – Geschillen
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

· Overeenkomst: een overeenkomst waarbij een klant producten ontvangt in verband met een overeenkomst of een overeenkomst op afstand en deze producten door Madaq B.V. worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Madaq B.V.;
· Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
· Klant: Ieder natuurlijk persoon, rechtspersoon of ander persoon die handelt in de uitoefening van hun beroep op bedrijf, met wie Madaq B.V. een overeenkomst aangaat. · Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

·  Dag: kalenderdag;

·  Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

·  Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode;

· Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of Madaq B.V. in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd;
· Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

·  Madaq B.V.: rechtspersoon die producten aan haar klanten aanbiedt;

·  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Madaq B.V. en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

· Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant of Madaq B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

2.1 Madaq B.V.

Florijnweg 23 B, 6883 JN, Velp
Telefoonnummer: +31 (0)26 20 60 101 ma t/m vr 09:00 -17:00 E-mailadres: info@madaqchocolates.com

KvK-nummer: 87397358 Btw-identificatienummer: NL864283453B01

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Madaq B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Madaq B.V. en klant.
3.2 Bij het plaatsen van een aanvraag of bestelling aanvaardt de klant de inhoud van de overeenkomst en van deze algemene voorwaarden.
3.3 Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Madaq B.V. voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Madaq B.V. zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.4 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.5 Bepalingen of voorwaarden gesteld door klant, die afwijken van, of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Madaq B.V. zijn aanvaard.
3.6 Als een afspraak in deze voorwaarden niet van toepassing is, omdat deze geheel of voor een gedeelte nietig is of vernietigd worden, dan blijven andere afspraken of gedeelte van afspraken in deze algemene voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
4.3 Prijzen zijn voor consumenten inclusief BTW.
4.4 Alle afbeeldingen, specificaties en andere gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot enige aansprakelijkheid of ontbinding van de overeenkomst.
4.5 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Madaq B.V. niet. 4.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

5.1 Een overeenkomst komt via de webshop, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Een overeenkomst anders dan via de webshop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.3 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Madaq B.V. ook langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 5.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Madaq B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Madaq B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.5 Madaq B.V. kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Madaq B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.6 Madaq B.V. zal schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

1. het adres van de vestiging van Madaq B.V. waar de klant met klachten terecht kan;
2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken of een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

  1. de informatie over eventuele garanties en bestaande service na aankoop;

  2. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product;

  3. de kosten van aflevering;

  4. wijze van betaling,

  5. aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

  6. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een

duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
9. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

5.7 In geval van een langer durende overeenkomst is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT KLANT (CONSUMENT)

6.1 Normaliter kan een consument een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product of dienst gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd. Echter zijn de producten van Madaq B.V. uitgesloten van het herroepingsrecht. (Dit geldt niet als producten in een abonnementsvorm worden geleverd. Bij abonnementen geldt, wat al geleverd is/ wordt daarvoor moet worden betaald. Er zal dan aan de consument worden gevraagd om het abonnement al direct binnen de bedenktijd te leveren.)
6.2 Madaq B.V. kan de producten alleen uitsluiten van het herroepingsrecht als zij dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

6.3 De producten worden uitgesloten, omdat het gaat om producten met vullingen die snel bederven en een beperkte houdbaarheid hebben. Tevens kan het product ook nog eens gepersonaliseerd zijn.
6.4 Mocht het gaan om producten die om de redenen van lid 3 niet zijn uitgesloten, dan kan het product worden uitgesloten als het producten zijn die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne verzegeld zijn en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

ARTIKEL 7 – ALS HET HERROEPINGSRECHT TOCH OP PRODUCTEN VAN TOEPASSING ZOU ZIJN (CONSUMENT)

7.1 Madaq B.V. mag vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
7.2 De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
7.3 Indien Madaq B.V. de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
7.4 Indien Madaq B.V. de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop consument die informatie heeft ontvangen.
7.5 De bedenktijd gaat in als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld op: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
7.6 Madaq B.V. mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
7.6 De bedenktijd gaat in als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen op: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
7.7 De bedenktijd gaat in bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode op: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
7.8 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van het niet zorgvuldig omgaan met het product.

ARTIKEL 8 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE KLANT EN KOSTEN DAARVAN (CONSUMENT)

8.1 Als de consument gebruik zou kunnen maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Madaq B.V..
8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Madaq B.V. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
8.3 De consument zendt het product dan terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Madaq B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
8.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 8.6 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN MADAQ B.V. BIJ HERROEPING (CONSUMENT)

9.1 Als Madaq B.V. de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
9.2 Madaq B.V. vergoedt het bedrag wat voor het product is betaald en eventuele leveringskosten door de Madaq B.V. in rekening gebracht voor het product, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Madaq B.V. mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 9.3 Madaq B.V. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
9.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Madaq B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 10 – WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

10.1 Madaq B.V. houdt zich het recht voor een aanvraag of bestelling te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering onaanvaardbaar zou maken.
10.2 Wijzigingen van de overeenkomst kunnen gevolgen hebben voor bijvoorbeeld, de opdracht zelf, termijn van uitvoering of prijs.
10.3 Er is in ieder geval aanleiding de inhoud van de opdracht, prijs of termijn van uitvoering aan te passen als:
– er belangrijke wijzigingen optreden in wet- en regelgeving (zoals, maar niet uitsluitend, btw tarieven);
– er belangrijke wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht;
– extra werkzaamheden tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken te zijn en op het moment van het aangaan van de opdracht onvoorzienbaar waren. (Consumenten hebben hierbij het recht de overeenkomst te ontbinden).
10.4 Madaq B.V. is gerechtigd tot jaarlijkse prijsindexatie volgens de CBS.

ARTIKEL 11 – NAKOMING OVEREENKOMST

11.1 Madaq B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

ARTIKEL 12 – LEVERING EN UITVOERING

12.1 Madaq B.V. zal de zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen en aanvragen van producten.
12.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Madaq B.V. kenbaar heeft gemaakt of het afhalen van de producten op locatie van Madaq B.V.. Aan de levering kunnen kosten zijn verbonden.

12.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Madaq B.V. geaccepteerde bestellingen en aanvragen binnen een redelijke overeengekomen leveringstermijn proberen te leveren.
12.4 Producten van Madaq B.V. zullen niet worden bezorgd bij temperaturen boven de 25 graden.

12.5 De producten zullen dan op een later moment worden geleverd. Klanten kunnen de producten wel op locatie van Madaq B.V. afhalen.
12.6 Als de bezorging op een andere manier vertraging ondervindt, of indien een bestelling of aanvraag niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan binnen een redelijke termijn nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

12.7 Een consument heeft in het geval benoemd in lid 12.4 het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding zal Madaq B.V. het bedrag dat de consument betaald heeft terugbetalen.
12.8 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Madaq B.V. tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan klant bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 12.9 Voor het geval producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn, behoudt Madaq B.V. het eigendomsrecht voor totdat het verschuldigde bedrag volledig betaald is.

ARTIKEL 13 – DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

13.1 De consument kan een overeenkomst die is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten tussentijds opzeggen. Madaq B.V. moet producten bestellen en bereiden voor de bestelling. Daarom vraagt Madaq B.V. om uiterlijk een week voorafgaand aan de aflevering op te zeggen. Indien de consument de overeenkomst voor de bestelling opzegt, ontvangt de consument geen producten meer. 13.2 Voor niet consumenten kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, niet tussentijds worden opgezegd. 13.3 Voor niet consumenten kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, enkel tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden schriftelijk worden opgezegd.
13.4 Indien er niet schriftelijk wordt opgezegd met in achtneming van de hiervoor genoemde opzegtermijn dan wordt de overeenkomst automatisch met duur van 1 jaar verlengd.
13.5 Voor niet consumenten kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten enkel schriftelijk worden opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

ARTIKEL 14 – BETALING

14.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dient het door de klant verschuldigde bedrag te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
14.2 Het kan zijn dat Madaq B.V. de klant vraagt om een betaling vooraf.
14.3 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden niet worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Dit kan in de overeenkomst wel met elkaar worden overeengekomen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

14.4 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Madaq B.V. te melden.
14.5 Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Madaq B.V. is gewezen op de te late betaling en Madaq B.V. de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Madaq B.V. gerechtigd de door hem gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

ARTIKEL 15 – KLACHTEN

15.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Madaq B.V.
15.2 Bij Madaq B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Madaq B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
15.3 De klant dient Madaq B.V. een redelijke termijn te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
15.4 Ook is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

ARTIKEL 16 – AANSPRAKELIJKHEID

16.1 Madaq B.V. is aansprakelijk voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uitvoering van de overeenkomst.
16.2 Voordat tot aansprakelijkheidstelling over wordt gegaan stelt opdrachtgever een redelijke termijn tot nakoming Madaq B.V..
16.3 De aansprakelijkheid is beperkt tot directe rechtstreekse schade.
16.4 Aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag, vermeerderd met eventueel eigen risico.
16.5 Als het gaat om een abonnement dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, enkel en alleen op de bestelling waar de aansprakelijkheid op ziet.
16.6 Madaq B.V. is in ieder geval niet aansprakelijk voor vervolgschade en indirecte schade, onder andere bestaande uit, maar niet uitsluitend, verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst.
16.7 Madaq B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste/ onvolledige gegevens of informatie door de klant verstrekt.
16.8 Indien er is gekozen voor bezorging bij buren of op andere wijze anders dan overhandiging op het opgegeven adres, komt die wijze geheel voor risico van de klant. Madaq B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele bederving of verdwijning of voor door de klant hierdoor mogelijk geleden schade.
16.9 Er is geen sprake van aansprakelijkheid als er sprake is van overmacht.
16.10 Bij overmacht is de tekortkoming niet te wijten aan schuld en komt niet voor rekening van Madaq B.V. volgens de wet, een rechtshandeling of volgens in het verkeer geldende opvattingen. Hierbij kan in ieder geval worden gedacht aan stakingen, arbeidsongeschiktheid, transportproblemen, weersomstandigheden, brand, diefstal, (elektronische) storingen bij Madaq B.V. en leveranciers.

16.11 De klant, niet consument zijnde, vrijwaart Madaq B.V. tegen alle aanspraken van derden, de door Madaq B.V., in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Madaq B.V. ten behoeve van klant.

16.12 Eventuele beperkingen gelden zowel voor contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid.
16.13 De in dit artikel uiteengezette aansprakelijkheids, overmachts- en vrijwaringsbeperkingen zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht of sprake is van opzet en bewuste roekeloosheid van Madaq B.V..

ARTIKEL 17 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

17.1 Madaq B.V. behoudt zich het recht en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van intellectuele eigendomswet-en regelgeving. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld recepten/producten.
17.2 Recepten en producten en andere zaken waar intellectueel eigendom op rust mogen alleen voor doeleinden, zoals in de overeenkomst met een klant is bepaald worden gebruikt.
17.3 Recepten en producten en andere zaken waar intellectueel eigendom op rust mogen dus niet zonder toestemming worden gedistribueerd, gekopieerd, openbaar worden gemaakt of op andere wijze worden getoond, tenzij overeengekomen met de klant. Madaq B.V. kan namelijk overeenkomen juist een recept of product voor een klant te leveren of ontwikkelen om te distribueren.
17.4 Ook is het niet toegestaan om zonder toestemming wijzigingen in recepten en producten en andere zaken waar intellectueel eigendom op rust aan te brengen, tenzij anders overeengekomen.
17.5 Madaq B.V. heeft dus het recht om licenties aan andere partijen te verlenen, tenzij anders met elkaar overeengekomen.
17.6 Het is de klant niet toegestaan een sublicentie aan andere partij te verlenen of een licentie over te dragen, tenzij anders met elkaar overeengekomen.
17.7 Bij een inbreuk rekent Madaq B.V. in ieder geval driemaal de gebruikelijke vergoeding, zonder enige recht te verliezen op vergoeding van overig geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en (buiten)gerechtelijke kosten.
17.8 Madaq B.V. is niet aansprakelijk voor de door de klant aangeleverde recepten en andere zaken waar intellectueel eigendom op rust die inbreuk maken op enig aan een ander toekomend recht. Klanten garanderen dat bijvoorbeeld recepten onbezwaard zijn en er geen rechten van anderen op rusten.
17.9 Als Madaq B.V. hiervoor aansprakelijk wordt gesteld, dan vrijwaart de klant Madaq B.V. in en buiten rechte. De klant behoort alle acties te ondernemen welke van de klant mogen. Worden verwacht.
17.10 Deze bepalingen omtrent intellectueel eigendom gelden niet als deze in strijd zijn met enig dwingendrechtelijke bepaling.

ARTIKEL 18 – GESCHILLEN

18.1 Op overeenkomsten tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechter bevoegd.

ARTIKEL 19 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

19.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd danwel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.